Wednesday, July 9, 2014

Къушъхьэм ухахьэмэ уздэщыIэр ашIэн фае


Адыгеим икъушъхьэхэр зэрагъэлъэгъунхэу ыкIи зыщагъэ­псэфынэу къэкIорэ цIыфхэр зэкIэ ахэм ащызекIошъунхэм тегъэпсыхьагъэхэп. Ахэри, нэ­мыкIхэри къушъхьэм хэхьанхэм ыпэкIэ къэгъэнэжьэкIо от­рядхэм якIолIэнхэшъ, зарагъэт­хынэу щыт.

КъэгъэнэжьакIохэм зызыгъэ­псэфынэу къакIохэрэм ренэу агу къагъэкIыжьы къушъхьэхэм зэращысакъынхэ фаехэр. Ахэм ахэгъощыхьэхэрэр ыкIи ащыфыкъохэрэр къызэрэхэкIыхэрэр зэкIэми тэшIэ.

Урысые Федерацием ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ икъэралыгъо ГъэIорышIапIэ икъутамэу Адыгеим щыIэм ипресс-къулыкъу къызэриIорэмкIэ, цIыфхэм зызы­кIарагъэтхын фаер къушъхьэм зыхахьэхэкIэ зыдэщыIэхэ чIы­пIэхэр ашIэнхэу ыкIи, ищы­кIагъэмэ, псынкIэу IэпыIэгъу афэхъунхэу ары.

Къушъхьэм хэхьанхэ хъумэ, къыхахырэ гъогум елъытыгъэу, ар зыщыщынагъор, зэпычыпIэ къинэу иIэхэр зыфэдэхэр къа­фаIотэщтых, узэрэзыфэсакъыжьын фэе шIыкIэхэр къараIо­щтых. Джащ фэдэу мэфэ бла­гъэ­хэм ом изытет зыфэдэщтым щагъэгъозэщтых, агъэфедэнэу аштэгъэ пкъыгъохэр ауплъэкIу­щтых, гумэкIыгъо хафэхэмэ къэ­гъэнэжьакIохэм макъэ къазэ­рарагъэIущтыр, Iэзэгъу уцхэу аш­тэщтхэр, нэмыкIхэри афа­Iотэщтых.

Зызыгъэпсэфынэу Адыгеим икъушъхьэхэм ахахьэхэрэр зы­щатхыхэрэр чIыпIитIу мэхъух. Зыр: къалэр Мыекъуапэ, урамэу Глухоир, 3, ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэмкIэ Адыгеим илъыхъокIо-къэгъэнэжьэкIо куп, телефоныр - 8 (8772) 52-32-01. ЯтIонэрэр: Мыекъопэ район, лъыхъокIо-къэгъэнэжьэкIо купэу «Лэгъо-Накъ», телефоныр - 8 (928) 462-05-45. Къэгъэнэжьа­кIохэм къызэраIорэмкIэ, мы лъэхъаным зыгъэпсэфэкIо куп 14-мэ зарагъэтхыгъ, ахэр нэбгырэ 200 фэдиз мэхъух.

Сурэтыр: ТхьакI, Адыгэ республикэ - tetistur.ru