Thursday, June 23, 2016

Адыгэ Республикэм къушъхьэ дэкIоеным (альпинизм) зыщагъасэ

Къушъхьэм узэрэдэкIоещтыр, мылылъэхэм узэразэпырыкIыщтыр, кIапсэкIэ узэпышIагъэу къушъхьэ чапэхэм ыкIи мыл чагъэхэм узэращызекIощтыр умышIэмэ, альпинист ухъущтэп, уипсауныгъи къэуухъумэшъущтэп.

Ахэр зэзыгъашIэ зышIоигъохэу Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Урал, Адыгеим, нэмыкI чIыпIэхэми къарыкIыгъэхэр ары альпинист IэпэIасэхэм джы агъасэхэрэр. Ахэр нэбгырэ 15 мэхъух, тхьамафэм къыкIоцI къушъхьэхэм защагъэсэщт ыкIи ящыкIэгъэ шIыкIэ-амалхэр къызIэкIагъэхьащтых.

— Программэр альпинизмэм зыфэзыгъасэ зышIоигъохэм атегъэпсыхьагъ, — къыIуагъ М. Богатыревым. — НыбжьыкIэхэм къафэтIотэрэ къэбархэм анахьи, ашIэн фаеу ядгъэлъэгъухэрэм нахь ахэдгъэхъоныр къыхэтхыгъ. Ор-орэу бгъэцэкIэнэу узасэрэм укъигъэпцIэжьыщтэп, ар къыдэтлъытагъ Iоф зэрадэтшIэщтыр дгъэнафэ зэхъум.

ЕгъэджакIохэм зэралъытэрэмкIэ, къушъхьэм хэтхэу шIэныгъэхэр зэзыгъэгъотыхэрэм ахэр ащыгъупшэжьыщтхэп. ЦIыфым ыIэкIэ ыгъэцакIэрэр ыгуи ышъхьи къарэнэ. Ежь-ежьырэу кIапсэр зэкъуидзагъэмэ, ыгъэфедагъэмэ, къушъхьэ зандэм удэкIуае хъумэ ар зэрэуищыкIэгъэщтыр ыгъэунэфыгъэмэ, джары ежьымкIэ еджапIэри, шIэныгъэри.

Зыщеджэнхэу къыхахыгъэр Унэ-Козэ икъушъхьэ цакIэхэр ары. Мыщ кIапсэр зэрэбгъэфедэщтыр щызэбгъэшIэщтмэ, тегъэпсыхьэгъэ шъыпкъэу щыт. Ащ нэмыкIэу цIыфыр къэсымэджагъэмэ, икъупшъхьэхэм ащыщ къутагъэмэ, врачхэр къэмысызэ IэпыIэгъу зэрэфэхъущтхэр арагъэлъэгъущт.

Еджэныр Фыщт ышъхьагъ щаухыщт. Тхьамафэм зэрагъэгъотыгъэ шIэныгъэхэр зыфэдэхэр къушъхьэм дэкIуаехэ зыхъукIэ къэлъэгъощтых.

— Мыщ фэдэ егъэджэнхэр Адыгеим апэрэп зэрэщызэхатщэхэрэр, — къыхигъэщыгъ М. Бормотовым. — Альпинистхэр щыбгъэсэнхэм тикъушъхьэхэри, тимылылъэхэри, къушъхьэ тIуакIэхэри атегъэпсыхьагъэх.

adygvoice.ru