Saturday, April 29, 2017

Урысые Федерацием рафтингымкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо


Урысые Федерацием рафтингымкIэ изэнэкъокъу Мыекъопэ районым щэкIо. Хъулъфыгъэ командэу 17, бзылъфыгъэу 6 зэIукIэгъухэм ахэлажьэх. Красноярскэ, Москва, Санкт-Петербург, Алтай шъолъырым, нэмыкIхэм ялIыкIохэр текIоныгъэм фэбанэх.

Апэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыхэрэр Европэм, дунаим якIэух зэIукIэгъухэм ахэлэжьэ­щтых, — къытиIуагъ зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Петр Карьяновым. 

Нэбгыри 4 ыкIи нэбгыри 6 зыхэт купхэм раф­тин­гымкIэ яухьазырыныгъэ къагъэ­лъэгъощт. Мэлылъфэгъум и 27-м, жъоныгъуакIэм и 1-м зэнэкъо­къухэр гъэшIэгъонэу зэхэтщэ­щтых. 

ЗэIукIэгъухэр игъэкIотыгъэу мэлылъфэгъум и 30-м къызэ­Iут­хыщтых. Адыгеим изэIухыгъэ зэнэкъо­къу рафтингымкIэ зэрэкIуагъэм къыхэдгъэщырэр псы спортыр нэбгырабэмэ зэрашIогъэшIэгъоныр ары. 

Къушъхьэм къечъэхырэ псым кIуачIэр, къулайныгъэр къы­щагъэлъагъо. Зызыгъэпсэфы зы­шIоигъохэм апае концертхэр, зэIукIэгъухэр зэхащэх, щапIэхэр къызэIуахыгъэх.