Sunday, July 16, 2017

ЗекIо (Тур) програмэхэр - Адыгэ Хэку, Нартмэ я Хэку


Турист компаниеу "Адыг-Интур" туристхэм къаригъэкIохьынэу зекIо (тур) програмэхэр иIэх Адыгэ ХэкумкIэ: Адыгэ Республикэ, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ, Къэрэщай-Черкес Республикэ, Краснодар шъолъырэр ыкIи Ставропол шъолъырэр.

ЗекIо програмэхэу компанием иIэхэр мыщ фэдэх:

Класикэ зекIохэр: природэр, хъышъэр, культурэр ыкIи нэмыкIхэр:


Мафэ 14: Адыгэ Республикэ, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ, Къэрэщай-Черкес Республикэ, Краснодар шъолъырэр ыкIи Ставропол шъолъырэр.

Мафэ 11: Адыгэ Республикэ, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ, Къэрэщай-Черкес Республикэ.

Мафэ 7: Адыгэ Республикэ, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ.

Мафэ 7: Адыгэ Республикэ, Шапсыгъэ хы Iушъор.

Мафэ 7: Адыгэ Республикэ, Къэрэщай-Черкес Республикэ.

Лъэс зекIохэр:


Мафэ 7: "къушъхьэм къыщежьэу хым нэс",- Адыгеим икъушъхьэхэм къыщежьэу Хы Iушъо Шапсыгъэм нэс.

Мафэ 7: Адыгеим ит къушъхьэу ТхьакI иIэнэгъунэ къэкIохьын ыкIи дэкIоен.

Мафэ 7: Адыгеим икъушъхьэр ыкIи имэзыхэр къэкIохьын.

Щы ЗекIохэр:


Мафэ 7: Iуашъхьэмафэ иIэнэгъунэ щымэ атесыхэу къэкIохьын.

Ос зекIохэр:


Мафэ 7: Адыгэ Республикэм икъушъхьэр.

Къушъхьэфачъэ зекIохэр:


Мафэ 7: Адыгэ Республикэм ичIыпIэ дахэхэр.

Зэпхыныгъэ:

adygintour@mail.ru

+7 918 225 8516