Thursday, June 19, 2014

Хэкум ыкIи хэхэсым щыщ Адыгэхэр зэгъусэхэу Iуашъхьэмафэ дэкIоягъэх

Бэдзэогъум и I8-м, мэфэку мафэм, сыхьатэ 11.00-м Адыгэ хэкум ыкIи хэхэсым щыщ Адыгэ нэбг I2 зэгъусэхэу Iуашъхьэмафэ ишъхьэдэдэ (5642 м) Адыгэ ныпыр щагъэIагъ.

Мы Iофыгъом кIэщакIоу фэхъугъэр Адыгэхэм я Дунай зыфиIорэ хасэр ары. Ахэм мы Iофыгъом цIэу фашIыгъэр "Iуашъхьэмафэ 2013". Мыщ гупщысэ шъхьэIэу фашIыгъэр Адыгэхэм я зэкъотыныгъэ ыкIи язэдэлэжьэн гъэпытэныгъэр ары. Iуашъхьэм идэкIоен зэрищагъ Адыгэ алпинистэу Щыбзыхъо Казбек.

Бэдзэогъум и 13-м Адыгэ нэбг 25 фэдиз Нальчик къыщызэрэугъойгъэх. Ахэр Къэбэртае-Бэлкъар республикэм, Адыгэ республикэм, Къэрэщай-Черкес республикэм, Щапсыгъэ хы-Iушъом, къалэу Москва, Тыркуем, Сирием, Иорданием, Израил ыкIи Англием къарикIыгъэх.

Купыр мафэ 5 зэгъусэхэу Iуашъхьэмафэ идэкIоен зыфагъэхьазырыгъ. Бэдзэогъум и 14-м Iуашъхьэмафэ илъапсэ километыр 7 щакIугъ. ятIуанэрэ мафэм километыр I5 акIугъ. Ящэнэрэ мафэм Iуашъхьэмафэ и 4800 метыр лъэгапIэ нэс дэкIоягъэх. Бэдзэогъум и 18-м Iуашъхьэмафэ ишъхьэдэдэ дэкIоенхэу купым нэбг 12 къыхахыгъэр пчъэдыжь нэфышIым сыхьатэ 4-м ежьэхи сыхьатэ 11-м Iуашъхьэмафэ ишъхьэ нэсыхи Адыгэ ныпыр щагъэIагъ.

КъэIогъэн фае, Адыгэхэм я Дунай зыфиIорэ хасэр илъэс заулэ хъугъоу мэлажьэ. Ащ Адыгэ лъэпкъым ехьылIагъэ Iофыгъохэр къыригъэкIокIыгъ. Мы аужьырэ илъэситIум хасэр нахь лъэщэу зыпылъыр Сирие Адыгэхэм яIоф. Хасэм пэрытыныгъэ щызэрахьэ ыкIи чанэу щэлажьэх, ХьадэпIашъу Лариса, Хъурае Асльан, Тэуцожъ Бесльан ыкIи нэмыкIхэр.