Monday, June 18, 2012

Адыгэ Республикэ


Адыгэ Республикэм иинагъэ 7,6 км мэхъу, цIыф мин 440 фэдиз щэпсэу. Республикэм икъэлашъхьэ Мыекъуапэ цIыф мин I80 фэдиз дэс.

Адыггэ Республикэр хэгъэгухэм анахь дахэмэ анахь гъэшIэгъонхэм ащащ. Республикэм туристэу къакIохэрэм Адыгэ лъэпкъым итарихъ жъыдэдэ, икультурэ, ихазэбзэ, ицIыф дахэхэмрэ нэIуасэу афэхъух ыкIт иIуашъхьэ, ипсыхъо, имэз дахэхэм гупсэфэу къыщакIохьы, зыщагъэпсэфы.

Мыекъуапэ, Адыгэ Республикэм икъалэ шъхьэI

Парк


Парламент - хасэ


Мэчыт


ГъукIэ Замудин иунэ


КъэшъуакIо купэу Налмэс


ХьэкIэщэу Мыекъуапэ


Хьаджыкъу
Псыхъоу Шъхьэгуащэ


Испыун


Псыхъоу Мышъэкъо


ДахэЛагъэ-Накъ

ХьэмыщкIэй
Мэзытхьэ


Гъуазэрыплъ
Испыун анахь инэу хэкум итыр


Щыхэм загъатхъэ


Псыхъоу Шъхьэгуащэ