Monday, June 18, 2012

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэ


Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм иинагъэ 12,5 км мэхъу, цIыф мин 910 фэдиз щэпсэу. Республикэм икъэлашъхьэ Налщыкъ, цIыф мин 320 фэдиз дэс.

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм идэхагъэ утегущыIэжьынэу щытэп, ар зэрэдунаеу идэхагъэ тегущыIэ. Iуашъхьэмафэ фыжьыбзэ осэу зэрэкавказу къыхэлыдыкIы.

Республикэм туристэу къакIохэрэм цIыфхэм, хабзэм, культурэм, тарихъэм, природэм нэIуасэу зафэхъухэкIэ, алъэгъурэр ашIогъэшIагъоу ашIодахэу мыкIожьырагъохэу къанэх.

Нальчик,Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм икъалэ шъхьэI

Хьыкумэтым иунэ


Мэчыт


Нальчик дэхьапIэ


ЩхапIэу, зыплъэхьыпIэу Нарт Саусэрыкъо


Базар


Парк


Адыгэ Унэ


КъэшъуакIо купэу КэбэрдинкаХьэкIэщэу Синдика


Чыгым псыфэхIуашъхьэ Мафэ

Псы-шхъуантIэ