Sunday, June 22, 2014

Интернет блог-сайт Адыгэ Турс


Интернет блог-сайт Адыгэ Турс природэр ыкIи туризмэр зыкIасэ зэхэт куп къызэIуахыгъ. Ащ гухэлъ шъхьэIэу яIэр Адыгэ хэкум туристхэр къагъэкIоныр ары. Сайтым итых хэкум ит чIыпIэ дахэхэр ыкIи гъэпсэфыгъо шIыкIэхэр итых. Сайтыр зигъэлажьэхэрэр ренэу хьазырых шъуиупчIэхэм джэуап къаратыжьынэу ыкIи хэкур къэзыкIохьынэу зыгухэлъхэм IэпыIэгъу афэхъущтых.

Къатх
adygtours@gmail.com