Monday, August 31, 2015

Адыгэ Республикэм зекIохэр нахьыбэу къакIохэ хъугъэ


Урысые Федерацием зекIоным зыщегъэушъомбгъугъэным фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъоу Къэралыгъо Советым ипрезидиум Ялтэ щыриIагъэр зэрищагъ УФ-м и Президентэу Владимир Путиным.

- Дунаим зекIоным зызэрэщиушъом­бгъурэр, лъэпкъ экономикэхэм иIахьэу ахэлъми зэрэхахъорэр тэшIэ. Зэрэхъу хабзэу, зекIохэр къе­щэлIэгъэнхэмкIэ зэнэкъокъушхо макIо, IэкIыбым къикIы­рэ хьакIэхэр къещэлIэгъэнхэмкIи ары. Мыщ дэжьым тикъэралыгъо щыпсэухэрэри ащ имыкIхэу загъэпсэфынэуи шIыгъэн фае, - къыIуагъ Владимир Путиным.

ЗекIоным изегъэушъомбгъун шъолъы­рыбэ нахь лъэшэу пылъы зэрэхъугъэ­ри Президентым къыхигъэщыгъ. ЗекIоным пылъ комплексхэр жъугъэу ашIых, зэтырагъэпсыхьэхэ хъугъэ. Къэралыгъом ит хьакIэщхэм япчъагъэ фэдитIоу хэ­хъуагъ. НахьышIум ылъэныкъокIэ зэ­хъокIы­ныгъэхэр щыIэх. ГущыIэм пае, 2014-рэ илъэсым Урысыем зыщызыплъыхьагъэхэм япчъагъэ процент 30-кIэ нахьыбэ хъугъэ ыкIи нэбгырэ миллион 41,5-м нэсыгъ. Ащ нэмыкIэу зекIоу къихьагъэхэм япчъагъэ процент 16 хэ­хъуагъ.


ЗекIоным изегъэушъомбгъун ылъэ­ныкъокIэ Адыгеими хэхъоныгъэхэр ышIыгъэх. Мы илъэсым имэзих зекIоу тишъолъыр къихьагъэр проценти 10-кIэ нахьыбэ хъугъэ икIыгъэ илъэсым мыщ ифэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ. ЗекIонымкIэ ыкIи зыгъэпсэфыпIэхэмкIэ АР-м и Комитет къызэритырэмкIэ, илъэс­ныкъом зекIо мини 110-рэ фэдиз Адыгеим къэкIуагъ.

Зы мафэ е мэфэ зытIущырэ республикэм щыIэнхэу тпэгъунэгъу шъо­лъырхэм къарыкIыхэрэм япчъагъи хэ­хъуагъ. Нахьыбэу Адыгеим къакIохэрэр Къыблэ федеральнэ шъолъырым хэхьэрэ регионхэм ащыщхэр ары, ау гъэмафэм анахь чIыпIэ чыжьэхэми машинэхэмкIэ къарыкIыхэрэм ахэхъо. Хабзэ зэрэхъугъэу, Тыркуем, Сирием тилъэпкъэгъухэр къарэкIых. Мы илъэсым апэрэу Италиемрэ Израильрэ къарыкIыгъэ купитIу щыIагъ.

Лъэпкъ шхыныгъохэм ямэфэкIхэу къушъхьэхэм ащызэхащэхэрэми цIыфыбэ къыращалIэ. Адыгэ хьалыжъом, къэбым, къужъым ямафэхэр гукъэкIыжь IэшIоу ыкIи дахэу бэмэ агу къенэжьых.


ЗекIонымкIэ ыкIи зыгъэпсэфыпIэхэм­кIэ АР-м и Комитет къызэрэщаIуагъэм­кIэ, гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъор ары зе­кIохэм анахьэу къызфагъэфедэрэр тиреспубликэ зэрагъэлъэгъунымкIэ, ичIы­пIэ дахэхэр къакIухьанхэмкIэ. Ау илъэс реным якъакIо зэпыурэп. Джащ пае зекIоным тегъэпсыхьагъэу Iоф зышIэрэ хъызмэтшIапIэхэм ямылъку-хъызмэт зехьан къыкIэкIорэ ахъщэм илъэсым ыкIэ нэс хэхъонэу ежэх.

- Ащ дыкIыгъоу анахьэу анаIэ зыты­рагъэтырэр фэIо-фашIэу зэшIуаххэрэм ядэгъугъэ хэгъэхъогъэныр ары. Ащи Адыгеим зекIохэр нахь къырещалIэх. Ахэм афэгъэзэгъэ хъызмэтшIапIэхэм, зыгъэпсэфыпIэхэм аужырэ уахътэм агъэфедэрэ шIыкIэ-амалхэр аIэ къырагъахьэх, туроператорхэу ыкIи турагентхэу Урысыем инэмыкI шъолъыр­хэм Iоф ащызышIэхэрэм зэпхыныгъэ адыряIэу адэлажьэх, - къыщыхагъэщыгъ комитетым.

Адыгеим ипроектхэу зекIо-зыгъэ­псэфыпIэ зэхэтэу «Лэгъо-Накъэ икъэ­лапчъэхэр» ыкIи зекIо-зыгъэпсэфыпIэ паркэу «Джэнэт» зыфиIохэрэм экспертхэм осэ ин афашIи, федеральнэ программэу «УФ-м иIэкIоцI зекIохэм ыкIи къихьэхэрэм язекIон изегъэушъом­бгъун» зыфиIоу 2011 - 2018-рэ илъэс­хэм ателъытагъэм хагъэхьагъэх.

Аужырэ илъэситфым тиреспубликэ икъушъхьалъэхэм язэтегъэпсыхьан, зекIо­ным епхыгъэ бизнесым изегъэ­у­шъом­бгъун сомэ миллиарди 3 фэдиз пэIуагъэхьагъ. ЗекIохэм агъэфедэн алъэкIыщт псэуалъэхэм яшIын жъугъэу пылъых - хьакIэщ цIыкIухэр, псэупIэхэр, кемпингхэр, гъогугъунэ шха­пIэхэр ыкIи нэмыкIхэр къаIэтых, зэты­рагъэпсыхьэх. Къэгъэлъэгъон шъхьаIэхэм зэрахэхъуагъэм нафэ къешIы Адыгеим зекIон ыкIи хьакIэщ бизнесыр тэрэзэу зэрэщыгъэпсыгъэхэр. Ар республикэ хабзэмрэ бизнесымрэ зэрахьэрэ Iофыгъохэм якъэгъэлъэгъон.

Комитетым къызэрэщыхагъэ­щыгъэм­кIэ, мы лъэныкъомкIэ Iофхэр зэрэкIорэм АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан ежь ышъхьэкIэ ынаIэ тет ыкIи тапэкIи ахэр лъагъэкIотэщтых.

Адыгэ Макъ