Monday, June 18, 2012

Къэрэщай-Черкес Республикэ


Къэрэщай-Черкес Республикэм иинагъ 14.2 км мэхъу. ЦIыф мин 470 фэдиз щэпсэу. Республикэм икъэлашъхьэ Черкеск, ащ цIыф мин 125 фэдиз дэс.

Къэрэщай-Черкес республикэм иIуашъхьэхэр дахэдэдых. Ахэм уаплъымэ сурэтгорэм уаплъы фэдэу къыпщэхъу. Лъэпкъ зэфэшъхьэфэу щыпсэухэрэм, Адыгэ, Къэрэщай, Абазэ ыкIи нэмыкIхэм якультурэ, яхабзэ, ятарихъ Республикэр къыгъэбаи ыкIи къыгъэдахэ.

Черкеск, Къэрэщай-Черкес Республикэм икъалэ шъхьэI

Адыгэ джэгу


ХабезХьэкIэщэу Адиюх Палас


БеслэнейАрхизКарачаивскТебердаДомбай